Adatkezelési Tájékoztató

Belmatex Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.belstilo.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetése során a Honlapra látogatók és a Honlapon vásárlók (a továbbiakban Érintett) adatait kezeli.

Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja az Érintetteket a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az Érintett a Honlap használatával elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

Az Érintett, a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

1.    Definíciók

a.    Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosítható vagy  azonosított természetes személy;


b.    Személyes adat: kapcsolatba hozható adat az érintettel – az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;


c.    Hozzájárulás: az érintett akaratának határozott és önkéntes kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;


d.    Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, a kezelt adatok törlését kéri illetve az adatkezelés megszüntetését kéri,


e.    Adatkezelő (Szolgáltató): az a jogi vagy természetes személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet – jelen esetben az Adatkezelő -, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;


f.    Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen felvétele, gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, megváltoztatása, tárolása, felhasználása, továbbítása, lekérdezése nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása,  törlése, zárolása és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, hang-, fénykép- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;


g.    Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy az adatokon végzik a technikai feladatot


h.    Adatfeldolgozó: az a jogi vagy természetes személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – végzi az adatok feldolgozását;


i.    Adattovábbítás: egy meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele az adatnak;


j.    Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;


k.    Adattörlés: az adatoknak a  felismerhetetlenné tevése, úgy, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;


l.    Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása;


m.    Adatmegsemmisítés:  az adathordozó teljes fizikai megsemmisítése, ami az adatokat tartalmazza;


n.    Harmadik személy: olyan jogi vagy természetes személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

2.    Adatkezelésnek a célja

A Szolgáltató adatkezelésének mindenkori célja a Honlap látogatóinak beazonosítása, a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevétele során, a megrendelések teljesítése, házhozszállítása, a megrendelés teljesítés megfelelőségének megfelelő dokumentálása, ellenőrzése, a számlázás lehetővé tétele és a szerződések bizonyítása.

Célja az automatikusan rögzítésre kerülő adatoknak a statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése.

A Szolgáltató a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra semmiképpen sem használja, illetve nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintettnek az előzetes, kifejezett, egyértelmű hozzájárulása esetén lehetséges.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra fel kívánja használni, erről az Érintettet köteles tájékoztatni, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosítani számára, hogy a felhasználást akár meg is tiltsa.

3.    Adatkezelés jogalapja

A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

Szolgáltató a kapott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, a szerződő felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

4.    Szolgáltató mint adatkezelő megnevezése

Cégnév / Név:    Belmatex Kft.
Székhely:    8060 Mór Bajcsy út 1.
Telefon:    
+3620 213 2488
E-mail:    info@belstilo.hu

Adószám11458043-2-07

Cégjegyzék szám: 07-09-005358
Bejegyző bíróság:  Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-134492/2017

5.    Az adatkezelés időtartama

A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és addig tart, amig az törlésre nem kerül. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart. A regisztráció törlésére bármikor, sor kerülhet. Ez esetben az adatok törlésének határideje a kérelem beérkezését követ 5 munkanap.

A regisztráció nélküli megrendelés esetén, az ilyen módon megadott adatok kezelés a megrendelés teljesítéséig tart csupán. A megrendelés teljesítését követőn a Szolgáltató törli azt a rendszeréből.

Hírlevél esetében a Szolgáltató, mindaddig kezeli az Érintett hírlevél feliratkozás során rögzített adatait, ameddig az Érintett a hírlevélről le ne iratkozik a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából emailben vagy postai úton. A leiratkozás esetén a Szolgáltató 5 munkanapon belül köteles az Érintett adatait törölni a rendszeréből.

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig kell tárolja.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

6.     A kezelt személyes adatok köre

6.1.    Regisztrációs/ regisztráció nélküli megrendelés során megadott adatok

A Honlapon történő vásárlás feltétele a regisztráció, melynek során az Érintettnek kötelezően meg kell adnia alábbi adatokat:

A „Személyes adatok” menüpont alatt
•    Vezeték név
•    Keresztnév
•    Email cím
•    Jelszó

A „Cím adatok” menüpont alatt
•    Város
•    Irányítószám,
•    Cím.

6.2.    Technikai adatok

Az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek különösen a látogatás dátuma és időpontja, az Érintett számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe.
Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.

Szolgáltató rendszere adatokat gyűjthet az Érintettek aktivitásáról, melyek nem kapcsolhatók össze az Érintett által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

A Honlap html kódja a Szolgáltatótól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását a Google Analytics segítségével. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.
Elérhetőségük: www.google.com/analytics/

Szolgáltató hirdetéseket, pl Display alapon jeleníthet meg az Érintettek részére, a Google Display Hálózatán és egyéb online területeken.
A látogatók kikapcsolhatják az Ads Preferences Manager segítségével az adatgyűjtést és módosíthatnak a beállításaikon.

Remarketing eszközöket is használ a Szolgáltató a Google Analytics segítségével.
Külső partnerek – például a Google – hirdetéseket jeleníthetnek meg az Interneten a látogatottsági statisztikák alapján.

6.3.    Cookie

A Honlap látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja be. Ahhoz, hogy a Szolgáltató Honlapján minden tartalom megtekinthető legyen, az Érintett részéről cookie-k engedélyezésére van szükség. Ennek megfelelően a Honlap egyes részeinek letöltésekor cookie-k kerülnek elhelyezésre az Érintett számítógépén, melyek a Honlap egyes funkcióinak működéséhez szükségesek.

A cookie-k kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment az első látogatáskor. Ennek megtörténtéről az Érintett a Szolgáltatótól nem kap további értesítést.

A Honlapon használt cookie-k nem okoznak kárt az Érintett számítógépében és nem tartalmaznak vírust sem.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy saját böngészőjében az Érintett

·         hogyan fogadhat el új cookie-kat, vagy 

·         hogyan tudja letiltani a cookie-kat, 

·         hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, illetve

·          hogyan tudja kikapcsolni az egyéb cookie-kat.

A Szolgáltató kétféle cookie-t használ:

–    Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintette látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapja biztonságosan és hatékonyabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
–    Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k  tárolása hosszabb ideig történik. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz. Az ilyen cookie-k segítségével Szolgáltató adatokat gyűjt névtelen módon marketing célokból és optimalizálási célokból. Ezek az adatok Szolgáltató részéről azt a célt szolgálják, hogy azonosíthassa az egyedi felhasználói csoportok speciális igényeit, és hogy ennek segítségével Szolgáltató az Érintettek számára lényeges információkat  sokkal célzottabban juttassa el. Az adatokat Szolgáltató nem használja arra, hogy az Érintettet személyesen azonosítsa be. Természetesen az Érintett adatai ily módon történő felhasználását, bármikor letilthatja Szolgáltató a korábban már feltüntetett elérhetőségeinek bármelyikén.

A cookie-k az Érintett személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. A cookie-k elhelyezésével Szolgáltató célja, hogy a látogatók számára lényeges információkat célzottabban juttasson el.
A fenti információkat Szolgáltató kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, hírlevél küldésére valamint statisztikai célokra használja fel.

7.    Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik fél részére nem adják át.
A megrendelések teljesítése, kiszállítása körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. könyvelő) vesz igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

Adatfeldolgozó megnevezése:

Tevékenység: futárszolgálat

Név: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Székhely: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.
E-mail: info@gls-hungary.comLS   

Tevékenység: futárszolgálat


Név: Foxpost Zrt.

Székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.
E-mail: info@foxpost.hu

Tárhely szolgáltató adatai

Név:  Nextserver Kft.
Székhely:   6722 Szeged, Mérey utca 12.

Telefonszám: +36 1 445 1300
E-mail: info@nextserver.hu

A fentieken túl az Érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

8.     Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek számba vétele:

8.1.    Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, illetve – a regisztráció során megadott e-mail cím kivételével – bármikor módosíthatja azokat a Honlapon saját fiókjában is. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást minden esetben.
.

8.2.    Érintett kérheti adatainak helyesbítését, zárolását, törlését

Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.
Az Érintett kérheti továbbá, zárolását az adatainak. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, amennyiben az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig van mód kezelésre, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 
A törlésről, helyesbítésről, a zárolásról az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha a Szolgáltató az érintett törlés, zárolás, helyesbítés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

8.3.    Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

Az Érintett ugyanakkor tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított nagyon rövid időn belül, 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az Érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: 
Név: Belmatex Kft. .
Székhely, levelezési cím: 8060 Mór Bajcsy út 1.
E-mail: info@belstilo hu            

8.4.    Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény)     alapján 

1.    Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat vagy

2.    Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció vagy a megrendelés során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére.

A Szolgáltató ilyen esetben meg kell adnia a segítséget az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

9.    Hírlevél

Szolgáltató lehetővé teszi az Érintett számára, hogy feliratkozzon a hírlevélre. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Szolgáltató a hírlevél igénybevétele során az Érintett által megadott adatokat kezeli.
Az Érintett korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, saját maga leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti levélben, e-mailben, a hírlevelek alján található „Leiratkozás” linkre történő kattintással illetve a Honlapon keresztül ahol az Érintettnek az erre szolgáló felületen meg kell adnia az email címét illetve a nevét, majd a „Leiratkozás” linkre kattintania. Ebben az esetben Szolgáltató minden adatát törölnie kell a nyílvántartásból és nem küldhet több ajánlatot.

10.    Hírek/Blog

A Szolgáltató lehetőséget biztosít az Érintettek számára ahhoz, hogy véleményt, megjegyzést helyezzenek el a Honlapon az erre szolgáló felületen, teljesen önkéntesen. A Szolgáltató az Érintett által a Honlapon elhelyezett hozzászólást, nem használhatja fel, ez csak az oldalon kerül megjelenésre. Ha az Érintett a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles jelezni, amit a Szolgáltató köteles megvizsgálni. ha indokolt eltávolítani azt.


11.    Adatbiztonság

Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza az adatok megsemmisülését, vagy jogosulatlan felhasználását, illetve jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

12.    Egyéb rendelkezések

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztató az Érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett a Honlap használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató [2017.11.30.] napjától érvényes.